1. RESPONSABLE

            

A. Dades de contacte de l'Responsable

El responsable de les dades demanades mitjançant aquesta web és DESCANSO ON-LINE SL amb

direcció CL GOMIS 34, 08023, BARCELONA (BARCELONA) I CIF B66417080. vostè podrà

[email protected] contactar amb el responsable mitjançant el següent email i o al telèfon 640863572

B. Identitat i dades de contacte de l'representant

ALBERT FERIA LÓPEZ

C . Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

No existeix.

 

2. FINALITAT

           

A. Descripció ampliada dels caps de l'tractament Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa

Publicitat i prospecció comercial

Comerç electrònic

Gestió de sol·licituds

B. Terminis o criteris de conservació de les dades

Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides.

Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservats mentre siguin necessaris per a les

finalitats indicades en el punt 2.A., o també seran emmagatzemades pel temps exigit per

diferents legislacions aplicables.

C. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzades per prendre decisions automatitzades.

 

3. LEGITIMACIÓ

          

A. Legislació aplicable

La legislació aplicada és el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d'abril de 2016 així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

B. Detalls de la base jurídica de l'tractament, en els casos d'obligació legal, interès

públic o interès públic o interès legítim Art. 6, apartat 1 lletra a. Que considera el consentiment de la persona interessada com una base legítima per al tractament de dades personals contingudes en aquest fitxer.

Art. 6, apartat 1 lletra b. Que considera l'execució d'un contracte com una base legítima per al tractament de dades personals contingudes en aquest fitxer.

Art. 6, apartat 1 lletra c. Que considera l'existència d'una obligació legal que prevalgui

constitueix una base legítima per al tractament de dades personals contingudes en aquest fitxer.

C . Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho

No està obligat a facilitar-nos les dades, però, serà necessari per poder gestionar les

suggeriments o peticions que necessiti fer-nos mitjançant la pàgina web.

 

4. DESTINATARIS

             

A . Destinataris Organitzacions o persones directament relacionades amb l'empresa, Administració pública amb competència en la matèria

B. Destinataris específics

no existeixen

C. Decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions

específiques aplicables

No existeixen.

D . transferències internacionals

no existeixen

           

5. DRETS

            

A. Com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves

dades, i la limitació o oposició al seu tractament L'interessat podrà conèixer, modificar o eliminar les dades que l'empresa tingui sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a CL GOMIS 34, 08023, BARCELONA (BARCELONA ). L'interessat podrà transferir les seves dades a una altra entitat o bé limitar els ja existents que l'empresa tingui sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a CL GOMIS 34, 08023, BARCELONA (BARCELONA).

B . Dret a retirar el Consentiment prestat

L'interessat podrà retirar les dades que l'empresa posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a CL GOMIS 34, 08023, BARCELONA (BARCELONA).

C. Dret a reclamar davant l'Autoritat de Control

L'interessat podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota

incidència que pugui sorgir-li.

 

6. PROCEDÈNCIA

        

A. Informació detallada de l'origen de les dades

Facilitades pel mateix interessat

B. Categories de dades que es tracten

Nom i cognoms

NIF / DNI / NIE

direcció

telèfon

E-mail

econòmics
Política de Privacidad


Política de Privacidad
Le informamos que nuestro horario comercial es de lunes a viernes de 10 a 19, y viernes de 10 a 16