La present Política de privacitat s'aplica a la pàgina web www.barcelonaconfort.cat (d'ara endavant el PORTAL) i a tots els serveis i productes oferts per DESCANSO ON-LINE, S.L. (d'ara endavant, Barcelona Confort). La nostra missió és que et sentis còmode en el nostre lloc web. La protecció de la teva privacitat és molt important per a nosaltres. Aquesta Política de privacitat està destinada a informar-te sobre com usem la teva informació personal complint amb les disposicions i requisits del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.

Barcelona Confort ha adequat aquesta pàgina web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Al seu torn compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Som clars i transparents sobre la informació que estem obtenint i sobre el que farem amb aquesta informació. Barcelona Confort compta amb les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels quals és responsable i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en compliment del que es disposa en l'article 32 del RGPD.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat del Responsable: Descans On-line, S.L.

Nom comercial: Barcelona Confort

NIF/CIF: B66417080

Adreça: C/ Gomis, 34 Bj, 08023 Barcelona, Espanya

Correu electrònic: privacidad@barcelonaconfort.cat

Activitat: Fabricació, comercialització i venda de sistemes de descans

2. PRINCIPIS APLICATS A la INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les dades personals dels usuaris, Barcelona Confort aplicarà els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Se sol·licitarà l'exprés consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que s'informaran prèviament.

Principi de minimització de dades: Només se sol·licitaran dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals Barcelona Confort els requereixi.

Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, s'informarà del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament es revisaran les llistes i s'eliminaran aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades dels usuaris seran tractats de tal manera que es garanteixi la seguretat adequada de les dades personals i la seva completa confidencialitat.

3. DADES PERSONALS QUE ES RECAPTEN EN AQUESTA WEB

Les dades personals que tracta a Barcelona Confort procedeixen de:

Formularis de contacte

Formularis de subscripció

Formularis en procés de demanat

Preguntes en la secció de preguntes freqüents

Opinions de productes

Opinions de la botiga

Tractant per tant les següents categories de dades:

Dades identificatives- Nom i cognoms, DNI

Dades de contacte- Domicili, telèfons, adreça de correu electrònic

Dades de navegació

Dades bancàries, econòmics i financers, que es faciliten a les financeres en casos de pagament ajornat o al portal de pagament amb targeta i portal de pagament mitjançant paypal

4. DRETS DELS USUARIS

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives als interessats

Sol·licitar la seva rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat d'aquestes dades

Revocar el seu consentiment

Per tant, els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades Barcelona Confort deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Al seu torn, també podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideren que el tractament de dades personals que el concerneix infringeix o ha pogut infringir el Reglament en algun moment.

5. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Quan un usuari entra en la nostra web i completa algun dels formularis, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Barcelona Confort. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser l'adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic o número de telèfon. Abans de facilitar aquesta informació, se sol·licita que l'usuari doni el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Barcelona Confort, només com es descriu en els mateixos i en la present Política de Privacitat.

Per tant, les finalitats per la qual es realitzen els tractaments de dades personals són les que s'assenyalen a continuació:

Garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Gestionar les sol·licituds de contacte

Gestionar les compres efectuades incloent la gestió del pagament i la remissió de la comanda

Gestionar la subscripció a la newsletter i l'enviament de comunicacions a través de sms

Gestionar les opinions publicades via Opinions Verificades

Gestionar l'enviament d'enquestes de satisfacció

Donar suport i millorar els serveis que s'ofereixen en aquesta web

També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web i que vénen explicades en la Política de cookies.

Gestionar les xarxes socials. Barcelona Confort pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de la pàgina oficial de Barcelona Confort es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l'usuari de Barcelona Confort. Tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas s'utilitzaran els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recaptats i conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable. Tot això tret que l'usuari sol·liciti la seva baixa a Barcelona Confort, oposant-se o revocant el seu consentiment.

6. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

El tractament de dades per a l'adquisició de productes per mitjà del Lloc web serà necessari per al compliment de la relació contractual sorgida entre l'usuari i Barcelona Confort. El tractament de les dades amb finalitats de màrqueting, relatiu a béns i serveis propis de Barcelona Confort i serveis anàlegs per als seus clients, es basarà en l'interès legítim reconegut per la normativa quan l'usuari hagi adquirit béns i/o serveis de Barcelona Confort. En cas no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l'usuari recollit en la normativa actual vigent.

El tractament per a les referides finalitats, es realitzarà sempre previ consentiment de l'usuari o sobre la base del referit interès legítim, i serà necessari per a l'atenció de la seva sol·licitud. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per a revocar aquest consentiment, l'usuari podrà contactar amb Barcelona Confort a través dels canals següents: 

Realitzant una sol·licitud d'eliminació de les seves dades personals via web, dins de la seva area de client, clicant en un botó destinat a això.

Mitjançant correu electrònic dirigit a privacidad@barcelonaconfort.cat

Mitjançant escrit a l'adreça C/ Gomis, 34, Bj, 08023 Barcelona

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Barcelona Confort. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis. 

7. DESTINATARIS Als QUALS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, Barcelona Confort, comparteix dades amb els prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat. Tals prestadors són empreses de transport, entitats financeres, serveis de hosting, empreses d'enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis oferts sempre que l'usuari l'hagi consentit i amb la finalitat de millorar l'experiència i servei en les teves compres.

Mai cedirem la informació personal que pugui identificar a l'usuari a tercers aliens a Barcelona Confort, tret que existeixi obligació legal.

INFORMACIÓN SOBRE PRIVACIDAD APLAZAME

El usuario acepta que todos sus datos de carácter personal sean íntegramente cedidos a Aplazame desde el momento en que el usuario haya iniciado la contratación del servicio de pago aplazado ofrecido por ésta última en el momento de elegir la forma de pago.

Esta aceptación se extiende a terceras entidades que tuvieran que acceder a los ficheros para el buen fin del contrato.

8. NAVEGACIÓ

En navegar per la pàgina web de Barcelona Confort, es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica, un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no permeten ser utilitzats per a identificar a l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

S'utilitza aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

9. ENREGISTRAMENTS TELEFÒNICS

La centraleta utilitzada per Barcelona Confort que ofereix informació i assessorament personalitzat als clients, podrà gravar les converses per qüestions de qualitat sempre que s'hagi recaptat prèviament el consentiment del client.

10. ÚS DE LA FUNCIÓ DEL XAT ONLINE ATENCIÓ Al CLIENT

A través del xat, tens l'oportunitat de consultar amb els nostres assessors abans de comprar en el nostre lloc web. Tot el procés de xat es realitza de manera que es mostra el nom o altres dades personals dels usuaris com pot ser la ubicació geogràfica. Amb la finalitat de millorar constantment la qualitat del nostre servei al client, registrem l'historial per a finalitats d'anàlisis i millora. Aquests registres s'eliminen una vegada avaluats.

11. SEGURETAT DE LES DADES

Barcelona Confort es compromet en l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

No obstant això, Barcelona Confort no pot garantir l'absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

12. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Els usuaris són els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades que es remetin exonerant a Barcelona Confort de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. Per tant, l'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis de contacte o subscripció.

13. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Barcelona Confort en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat.

L'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedits a Aplazame des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment de triar la forma de pagament. Aquesta acceptació s'estén a terceres entitats que haguessin d'accedir als fitxers per al bon fi del contracte.

14. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Barcelona Confort es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives. Per a qualsevol dubte o qüestió es poden posar en contacte amb nosaltres en el nostre formulari de contacte.